RxCreate

RxCreate là một vật liệu đặc biệt mạnh mẽ cho các ứng dụng nha khoa. RxCreate đảm bảo cho sự phục hồi tạm thời cũng như phục hồi vĩnh viễn theo như các nha sĩ dự định.

Liên hệ để biết thông tin